Com crear un text en Lectura Fàcil?

Per elaborar un text en LF s'ha de tenir en compte diferents aspectes perquè el redactat sigui perfecte, adequat i complexi totes les normes.

 

 • Llenguatge i contingut

 

Tot i que les directrius poden variar segons el nivell i la persona que escriu la història, hi ha tot una sèrie de normes generals que han de veure's reflectides en el text, document, etc.. com ara:

 

 • El principi bàsic que han de complir tots els materials LF és narrar una història concreta i lògica amb una única línia argumental.

 

 • Dins d'aquest argument s'ha de descriure els fets en ordre cronològic, donar una continuïtat lògica a l'acció i per últim relatar accions directes. Evitant sempre la incorporació d'un fons de pàgina per no causar una sensació d'incertesa en el lector.

 

 • Els escriptors per tal de realitzar un text en Lectura Fàcil haurien d'informar-se sobre aquest tema i haurien de conèixer els diferents grups destinataris que pateixen dificultats de comprensió lectora.

 •  

 • S'ha de tenir molt en compte el públic destinatari . Totes els escriptors que es dediquen a realitzar materials en lectura fàcil haurien de consultar el grup de persones al qual va destinat el text, per tal de saber com pensen i d'aquesta manera saber com pot millor el seu escrit.

 

 

 • Llenguatge

 

 • Utilitzar un llenguatge simple i directe, però digne.

 • Utilitzar un llenguatge molt senzill, entenedor i positiu, sense cap tipus de contradicció o negació que pugui crear una confusió al lector.

 • Evitar l‟ús de conceptes abstractes, simbòlic i les estructures complexes.

 • Utilitzar paraules pròpies del llenguatge quotidià parlat.

 • No utilitzar un llenguatge metafòric i figuratiu.

 • Evitar els mots polisèmics.

 • Evitar paraules d'altres idiomes en cursiva o en majúscula.

 • Evitar els tecnicismes, abreviatures i les inicials.

 • No es poden fer servir números romans.

 • A l'hora d'escollir entre dos sinònims per referir-se al mateix concepte, triar l'ús del més freqüent.

 • Els verbs han de descriure accions.

 • Evitar l'ús de verbs nominalitzats.

 • Substituir tots els adverbis acabats en -ment per altres més senzills.

 

 

 •  Gramàtica i estructura narrativa

 

 • Utilitzar frases curtes amb una sola idea principal en cada oració.

 • La longitud de línia ha de tenir uns 55-60 caràcters amb espais inclosos.

 • Eliminar les frases subordinades.

 • Mantenir l'ordre convencional de la frase ( subjecte+ verb+ predicat)

 • Utilitzar la veu activa en comptes de la passiva.

 •  S'ha d'explicar tota la informació, no s'ha de donar per suposat que el lector gaudeix de coneixements previs.

 • Evitar les introduccions massa llargues.

 • Eviteu deixar partícules penjant al final de la línia, com articles, pronoms, preposicions i conjuncions.

 

 

 • Contingut
   

 • S'ha d'evitar una gran quantitat de personatges.

 • Cal evitar diferents accions en una sola frase.

 • Posar una oració per línia.

 • El text , ha d'estar alineat a l'esquerra sense justificar.

 • Les relacions complicades s'han d'explicar detalladament.

 • Els marges han de ser amples i l'espaiat generós.

 • Utilitzar lletra gran i evitar la cursiva.

 • No s'ha d'utilitzar més de dos tipus de lletres.

 • Ha d'haver un bon contrast entre el fons i la imatge.

 • Utilitzar la negreta per ressaltar alguna paraula.

 

 

 • Les il·lustracions
   

Les il·lustracions incorporades al text prenen una gran importància en els textos de LF, ja que, faciliten la comprensió del text perquè la imatge és el reflexa d'allò que s'està dient en el text. Per aquest motiu, les il·lustracions han de ser bastant clares, entenedores i han d'harmonitzar amb el text.

 

A l'hora de fer les il·lustracions, s'han d'evitar les imatges abstractes que provoquen àmplies i diferents interpretacions per part del lector i provoquen també que el text sigui difícil d'entendre perquè la imatge no comunica detalladament allò que s'està descrivint en el text i això comporta que el lector tingui més d'una interpretació d'aquella imatge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes imatges abstractes que dificulten la comprensió lectora no són recomanables per els destinataris de la LF, però, es poden utilitzar en alguns casos, sempre i quan, siguin pensades per a un tipus de públic específic de LF.

 

També podem trobar com a il·lustració, pictogrames, que són uns símbols que representen un objecte a partir d'una il·lustració. Aquests només són recomanables per a persones amb discapacitats mentals, per tant, no són adequats a tot tipus de persones i no es poden utilitzar per a altres destinataris.