El dret a la cultura, informació, literatura i materials de lectura fàcil és una necessitat i un dret democràtic internacionals recollit per la UNESCO (L'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura) i present en la legislació espanyola en la llei 10/2007 del 22 de juny de 2008.

Els materials de Lectura Fàcil com llibres, documents, pàgines webs ,textos etc. que estan adaptats a les directrius internacionals de l'IFLA ( quant a llenguatge, contingut i forma ) i elaborats amb especial cura per ser llegits i entesos per persones que per qualsevol motiu, físic, psíquic o social, pateixen dificultats a l'hora d'utilitzar la lectura com a vehicle de comunicació, d'informació, de formació o de lleure, són necessaris ja que l'accés a la lectura, és una necessitat social de la qual ha de gaudir tothom, és un dret recollit en diversos documents nacionals e internacionals i també perquè llegir és un plaer que permet compartir idees, pensaments i experiències amb altres persones.

 

A part, aquests materials són necessaris perquè actualment hi ha un 30 % de la població en països desenvolupats que tenen dificultats de comprensió lectores o bé no entenen textos i documents que voldrien poder entendre. Per tant, podem dir, que tres de cada deu persones pateix dificultats lectores greus, entre elles trobem, immigrants, adolescents amb una escolarització deficient o amb trastorns de l'aprenentatge, persones amb discapacitat intel·lectual o sensorial i gent d'avançada edat que tot i saber llegir i no haver tingut mai problemes de comprensió lectora, es troben que no només els costa llegir i entendre un text amb paraules complexes sinó que tampoc són capaces d'entendre un text quotidià.

A qui s'adreçen aquests materials?

 

Els materials de Lectura Fàcil s'adrecen bàsicament a tota persona que pateixi dificultats de comprensió lectora.Són diversos els motius pels quals algunes persones pateixen aquestes dificultats lectores.A Aquestes les podem diferenciar principalment en dos grans grups:

 

  • Persones amb dificultats lectores transitòries:

Són les persones que durant un temps determinant pateixen aquest tipus de dificultat lectora i son persones que de l'ús dels materials de Lectura Fàcil extreuen beneficis útils en quant a llenguatge, interpretació i coneixement.Aquestes persones poden ser persones amb suficiència limitada en la llengua oficial del seu país, persones amb trastorns en l'aprenentatge, persones amb una escolarització deficient, persones amb incorporació tardana a la llengua( immigrants), gent gran, i fins i tot infants.

  • Persones amb dificultats lectores permanent

 

 

Són totes aquelles persones que es troben en una situació de la qual no poden sortir ni tan sòls canviar ,com per exemple, persones amb discapacitats sensorials o psíquiques ,persones senils, persones amb trastorns neuropsicològics(Autistes, afàsics, persones amb el síndrome d‟asperges, nens amb TDAH ), persones amb dislèxia, sords de naixement o amb sordesa precoç, persones sordes i cegues.

Podem subdividir els destinataris dels materials de lectura fàcil en:

 

  • adults

  •  infants

  • joves

 

A l'hora d'elaborar materials en Lectura Fàcil s'ha de tenir molt en compte el destinatari, ja que, no es pot elaborar un llibre adaptat als tres camps perquè cada camp és diferent i dins de cada un hi ha persones que pateixen dificultats lectores per diferents motius.